સાધારણ સભા ૨૦૧૭
Inspiration to the enormous contributors
.
Inauguration ceremony of unveiling statue
Lightning of Lamp

Welcome to Chaudhary Vishranti Gruh Ambaji

જાહેરાત

સાધારણ સભા જોગ

શ્રી અખિલ આંજણા સમાજ સેવા મંડળ, અંબાજીની 38મી વાર્ષિક સાધારણ સભા કોરોના મહામરીને (COVID-19) કારણે મોકુફ રાખેલ છે અને દરેક સભાસદને વાર્ષિક અહેવાલ તથા હ

No front page content has been created yet.

 

Connect with us

Follow us & get in touch

 

Contact us

શ્રી અખિલ આંજણા સમાજ સેવા મંડળ, અંબાજી

ચૌધરી વિશ્રાંતિગૃહ,
કોટેશ્વર રોડ,  અંબાજી
જિ-બનાસકાંઠા 
ફોન:૦૨૭૪૯-૨૬૨૨૨૮
 

How to reach?